ÉèΪÊ×Ò³ ¼ÓÈëÊÕ²Ø  
  ¿ÆÊÒÖĞĞÄ¡¢ÁªÏµ·½Ê½¼°°ì¹«µØµã
   
½ÌÓı¹ÜÀí¿Æ: 89626267
  °ì¹«ÊÒ£º°ì¹«Â¥2016

¹«Ô¢¿Æ: 89626261
  °ì¹«ÊÒ£º1ºÅ¹«Ô¢127

¾ÍÒµÖ¸µ¼ÖĞĞÄ: 89626263
  °ì¹«ÊÒ£º°ì¹«Â¥2001

ĞÄÀí½¡¿µ½ÌÓıÖĞĞÄ: 89626262
  °ì¹«ÊÒ£º°ì¹«Â¥2001

ѧÉú×ÊÖú¹ÜÀíÖĞĞÄ: 89626265
  °ì¹«ÊÒ£º°ì¹«Â¥2003

¾üʽÌÑĞÊÒ: 89626260
  °ì¹«ÊÒ£º°ì¹«Â¥2014

ǧ·ğɽУÇø¹«Ô¢¿Æ:82619426

ѧÉú´¦ÓÊÏä:xsc@sdada.edu.cn

  ÓÑÇéÁ´½Ó
µã»÷´Ë´¦²é¿´¸ü¶à
  Ñ§Ğ£¾Ù°ì¡°Ö°¡±µÈÄã¾ÍÒµ´ó½²Ìû(17-04-06)
  É½¶«¹¤ÒÕÃÀÊõѧԺ2016¼¶ĞÂÉúĞÄÀíÆÕ²é²âÊÔ¹¤×÷...(16-11-02)
  Ñ§Ğ£¾ÙĞĞ2016¼¶ĞÂÉú¾üѵ»á²Ù±íÑİ(16-09-23)
  Ğ£Áìµ¼ÊÓ²ì2016¼¶ĞÂÉú¾üѵ¹¤×÷(16-09-16)
  Ñ§Ğ£¾ÙĞĞ2016¼¶ĞÂÉú¾üѵ½Ì¹Ù¼ûÃæ»á(16-09-16)
  É½¶«¹¤ÒÕÃÀÊõѧԺ¾Ù°ì2016¼¶ĞÂÉúÏû·À֪ʶ½²×ù...(16-09-16)
  Ñ§Ğ£ÕÙ¿ª2016¼¶ĞÂÉú¿ªÑ§µäÀñôß¾üѵ»ã±¨±íÑݹ¤...(16-09-14)
  É½¶«¹¤ÒÕÃÀÊõѧԺ2016¼¶Ó­Ğ¹¤×÷˳Àû¿ªÕ¹(16-09-14)
µã»÷´Ë´¦²é¿´¸ü¶à µã»÷´Ë´¦²é¿´¸ü¶à
  ÎÒÃÇ×ßÔÚÕıÈ·µÄµÀ·ÉÏ¡ª¡ª ¹...(14-10-15)
  Ï°½üƽÔÚ±±´ó¿¼²ì£ºÇàÄêÒª×Ô...(14-05-05)
  ÈçºÎ¿ª·¢ÎÒÃÇ×Ô¼ºÉíÉϵÄÕıÄÜ...(14-04-21)
  ×ߺÃȺÖÚ·Ïß»¹Ğè¼ùĞĞ¡°ÎåÖÖ...(14-01-09)
  ³ÖÉíÎğÇá ÓÃÒâÎğÖØ(13-10-20)
  ´ÓÑÏ°´ÕÕ¡°Áù×Ö¡±ÒªÇó¿ªÕ¹½Ì...(13-10-09)
  µ³µÄȺÖÚ·Ïß»ù±¾¹Ûµã(13-09-20)
  2016-2017ÄêѧÄêµÚ¶şÑ§ÆÚÔç²...(17-07-07)
  2017Äê´º¼¾Ô˶¯»áÔ²Âú½áÊø(17-05-08)
  2017Äêɽ¹¤ÒÕ´º¼¾Ô˶¯»á²ÊÅÅ...(17-04-27)
  16¼¶Ñ§·ç¶½²éѧÉúÎ¥¼ÍÇé¿ö¼Ç...(17-04-10)
  2017Äêɽ¶«¹¤ÒÕÃÀÊõѧԺ´º¼¾...(17-04-10)
  2016-2017ѧÄêµÚһѧÆÚ´óѧÉ...(17-03-24)
  ×ÔÂÉί×Ô¹ÜίԪµ©Íí»áͨѶ(17-03-14)
µã»÷´Ë´¦²é¿´¸ü¶à µã»÷´Ë´¦²é¿´¸ü¶à
  ÉúÔ´µØÖúѧ´û¿î³£¼ûÎÊÌâ¼°½â...(14-05-29)
  É½¶«¹¤ÒÕÃÀÊõѧԺ¼ÒÍ¥¾­¼ÃÀ§...(14-05-26)
  ¸ßµÈѧУѧÉúÓ¦Õ÷ÈëÎé·şÒåÎñ...(13-12-18)
  É½¶«¹¤ÒÕÃÀÊõÑ§ÔºËŞÉáĞ¡¿§Ğã...(17-10-24)
  ´óѧÉú×ÔÎÒ¹ÜÀíίԱ»áÕÙ¿ª20...(17-10-18)
  Ñ§Ğ£¾Ù°ì2017¼¶ĞÂÉú¹«Ô¢Ïû·À...(17-09-21)
  µÚÊ®¶ş½ì´óѧÉú×ÔÎÒ¹ÜÀíίԱ...(17-09-19)
  ¹«Ô¢Ñ§Éú×ÔÎÒ¹ÜÀíίԱ»áÕÙ¿ª...(17-06-22)
  ¹«Ô¢×ÔÎÒ¹ÜÀíίԱ»á2016¡ª20...(17-05-11)
  ¹«Ô¢Ñ§Éú×ÔÎÒ¹ÜÀíίԱ»á¡°×î...(17-04-13)
µã»÷´Ë´¦²é¿´¸ü¶à µã»÷´Ë´¦²é¿´¸ü¶à
  Ç¿»¯¹ú¼Ò°²È«Òâʶ Ê÷Á¢°®¹ú...(14-11-10)
  2014¼¶ĞÂÉú¾üѵ²É·Ã¡ª¡ª²É·Ã...(14-09-15)
  ÎÒĞ£Ê×½ì´óѧÉúÄ£ÄâÁªºÏ¹ú´ó...(14-06-27)
  ´óѧÉú¹ú·À½ÌÓıĞ­»áÕÙ¿ªµÚ¶ş...(14-05-15)
  ´óѧÉú¹ú·À½ÌÓıĞ­»áÕÙ¿ªĞÂѧ...(14-03-05)
  ¡°ÖйúÃΡ£Ç¿¾üÃΡ±»æ»­ÉãÓ°...(14-01-09)
  Ã廳¸ïÃüÏÈÁÒ£¬ÀμǼçÉÏʹÃü(13-11-22)
  É½¶«¹¤ÒÕÃÀÊõÑ§ÔºÊ¡Õş¸®ÀøÖ¾...(14-10-17)
  É½¶«¹¤ÒÕÃÀÊõѧԺÉúÔ´µØĞÅÓÃ...(14-10-17)
  É½¶«¹¤ÒÕÃÀÊõѧԺĞÂÉúÈëѧ¡°...(14-10-17)
  É½¶«¹¤ÒÕÃÀÊõѧԺ¼ÒÍ¥¾­¼ÃÀ§...(14-10-17)
  É½¶«¹¤ÒÕÃÀÊõÑ§ÔºÊ¡Õş¸®½±Ñ§...(14-10-17)
  É½¶«¹¤ÒÕÃÀÊõѧԺ¹ú¼ÒÖúѧ½ğ...(14-10-17)
  É½¶«¹¤ÒÕÃÀÊõѧԺ¹ú¼ÒÀøÖ¾½±...(14-10-17)

Copyright (c) 2003--2004
°æȨËùÓРɽ¶«¹¤ÒÕÃÀÊõѧԺ ѧÉú¹¤×÷²¿£¨´¦£©